Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.zszoi.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-27
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, (powód: • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej )
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Aleksandra Rzetelska , adres e-mail: zszoi.glogow@wp.pl lub sekretariat@zstio.glogow.pl. .

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest obok wejścia głównego do szkoły. Do drzwi prowadzi podjazd.

Dostosowanie korytarzy

W budynku szkoły korytarze są zgodne z prawem budowlanym.

Dostosowanie schodów

W budynku szkoły schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.

Dostosowanie wind

W budynku trzykondygnacyjnym jest winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

Dostępność pochylni

W budynku szkoły nie ma zamontowanych pochylni

Dostępność platform

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform

Dostępność informacji głosowych

W budynku szkoły nie ma zamontowanych informacji głosowych

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku szkoły nie ma zamontowanych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przy wejściu głównym do szkoły są trzy parkingi z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu od strony ul. Perseusza są trzy parkingi z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zdjęcia dostępności architektonicznej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Pawelec-Stańczak
Ilość wyświetleń: 39
21 września 2020 15:26 (Danuta Pawelec-Stańczak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 15:22 (Danuta Pawelec-Stańczak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 15:14 (Danuta Pawelec-Stańczak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.