Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rozwijamy kompetencje zawodowe

Poniżej udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rozwijamy kompetencje zawodowe

Poniżej udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rozwijamy kompetencje zawodowe

Poniżej udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rozwijamy kompetencje zawodowe

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „uPzp”, informuje iż wpłynęły zapytania od Wykonawy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami...

Likwidacja barier architektonicznych - remont sali gimnastycznej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszoi.com.pl Głogów: Likwidacja barier architektonicznych - remont sali gimnastycznej Numer ogłoszenia