Komunikaty

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W GŁOGOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

                                                                 REFERENT

/nazwa stanowiska pracy/

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

  1. Wymagania niezbędne:

1)    jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,  

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)    brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    wykształcenie wyższe, minimum licencjat (kierunek administracja, może być w trakcie studiów uzupełniających magisterskich)

5)    staż pracy: minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe (do okresu tego wlicza się również okres przepracowany w ramach stażu lub przygotowania zawodowego) w sekretariacie, biurze,

6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,

7)    znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,

8)    biegła obsługa komputera (Office, Word, Excel),

9)    obsługa urządzeń biurowych,

10) sprawne redagowanie pism urzędowych.

 

    2. Wymagania dodatkowe:

1)    obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność,

2)    samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

3)    umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

4)    umiejętność pracy w zespole,

5)    sprawność organizacyjna,

6)    znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych.

 

   3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    obsługa sekretariatu – poczta elektroniczna, telefon, fax,

2)    terminowe przygotowywanie i wysyłanie korespondencji,

3)    prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

4)    przekazywanie pism według ustaleń Dyrektora,

5)    przechowywanie pieczęci szkolnych,

6)    wypisywanie zaświadczeń dla uczniów i interesantów, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

7)    terminowe wypisywanie skierowań na badania lekarskie pracowników szkoły,

8)    sporządzanie i wydawanie legitymacji uczniowskich,

9)    sporządzanie aktualnych wykazów uczniów według klas,

10) wydawanie duplikatów świadectw,

11) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem uczniów do szkoły,

12) przygotowywanie protokołów i innych dokumentów związanych z egzaminem zawodowym,

13) terminowe sporządzanie sprawozdania SIO w części dotyczącej uczniów,

14) obsługa programu HERMES,LIBRUS z pozycji sekretariatu,

15) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami,

16) przekazywanie do archiwum dokumentacji sekretariatu,

17) prowadzenie archiwum szkolnego i spraw związanych z archiwizacją dokumentów do archiwum, udostępnianie dokumentów, brakowanie dokumentów,

18) zastępowanie podczas nieobecności sekretarza szkoły,

19) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego i Dyrektora wynikających z potrzeb jednostki

 

   4. Wymagane dokumenty:

 

1)    list motywacyjny;

2)    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 115, poz.971);

4)    kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);

5)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6)     kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)   

       potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

7)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

8)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9)    oświadczenie kandydata o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty.

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27.01.2015 r. godz.  13.00.

na adres: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  ul. Perseusza 5,67-200 Głogów    

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór- Referent”

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie w dniu 28.01.2015 r.      o godz. 8.00.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Perseusza 5, 67-200 Głogów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.zszoi.com.pl/ Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 833 96 34.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28.01.2015 r. godz.13.00

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.zszoi.com.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Perseusza 5, 67-200 Głogów, w terminie do dnia 30.01.2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2015 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Pawelec-Stańczak
Ilość wyświetleń: 1673
13 stycznia 2015 18:41 (Danuta Pawelec-Stańczak) - Dodanie załącznika [regulamin_naboru_na_wolne_stanowiska_urzedniczew_tym_kierownicze_stan owiska_urzednicze_w_zespole_szkol_z_oddzialami_integracyjnymi_w_glogow ie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2015 18:41 (Danuta Pawelec-Stańczak) - Usunięcie załącznika [regulamin_naboru_na_wolne_stanowiska_urzedniczew_tym_kierownicze_stan owiska_urzednicze_w_zespole_szkol_z_oddzialami_integracyjnymi_w_glogow ie.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2015 15:15 (Danuta Pawelec-Stańczak) - Dodanie załącznika [regulamin_naboru_na_wolne_stanowiska_urzedniczew_tym_kierownicze_stan owiska_urzednicze_w_zespole_szkol_z_oddzialami_integracyjnymi_w_glogow ie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)